Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetslivets etik, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   HSOA13
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva grundläggande medvetenhet om etisk problematik inom arbetslivet. Med exempel från såväl offentlig sektor som privat företagande belyses värdegrunder, yrkesetiska koder, etikintensitet och tillämpningar för skilda professioner och yrkeskategorier. Kursen avser att utifrån centrala etiska teoribildningar och begrepp utveckla förmågan att reflektera över yrkesetiska frågor.
Kursinnehåll
I kursen behandlas etik och ledarskap, en grundläggande orientering om centrala teoribildningar och begrepp samt en orientering om etik i ett historiskt perspektiv och dess betydelse i det moderna samhället.
Kursen är strukturerad utifrån ett antal perspektiv som alla har betydelse för etik i arbetslivet. Här innefattas värderingsgrunder för offentliga organisationer såväl som privata företag, skilda professioners yrkesetiska regler, mötet med kunder, klienter, patienter och medarbetare.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Examination
Kursen examineras via skriftligt individuellt arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetslivets etik
Occupational Ethics
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HSOA13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SOA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-15.