Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mångfald i samhälle och arbetsliv, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   HSOA12
Mål
Kursen syftar till att belysa viktiga förändringar som sker i det svenska samhället med avseende på mångfald. De studerande ska förvärva kunskaper om begreppet mångfald ur samhälls-, organisations- och individperspektiv.
Kursinnehåll
Kursen inleds med en presentation av centrala sociologiska teorier och begrepp och följs av en analys av det svenska samhället utifrån en demografisk aspekt med särskild tonvikt på mångfald. Därefter belyses hur mångfald behandlas i arbetslivet. Mångfaldsbegreppet hanteras utifrån följande dimensioner: etnisk och social bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning och funktionshinder.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete.
Examination
Kursen examineras genom ett skriftligt projektarbete som genomförs i mindre grupper. Projektarbetet presenteras och granskas vid ett avslutande seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mångfald i samhälle och arbetsliv
Diversity in Society and Working Life
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 329/06-41   Kurskod: HSOA12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SOA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-12-05.