Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sociologi 1
, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde
  Kurskod   HSOA02
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper i sociologisk teori och metod. Speciellt betonas strukturella faktorer som genus, klass, etnicitet och generation samt ett internationellt och komparativt perspektiv.
Kursinnehåll
Makrosociologiska teorier I, 5 poäng
(Macrosociological Theories)

Inom delkursen behandlas grundläggande makrosociologiska teorier och grundläggande sociologisk begreppsbildning. Tonvikt läggs vid studier av de sociologiska klassikerna. I momentet ingår träning i att tillämpa sociologisk teori vid analys av konkreta samhällsproblem.


Mikrosociologiska teorier I, 5 poäng
(Microsociological Theories)

Inom delkursen behandlas grundläggande mikrosociologisk teori. Ett viktigt inslag är att utifrån mikrosociologisk begreppsbildning undersöka vardagslivets strukturer och individers och gruppers kommunikation och samspel.

Elementär sociologisk metod, 5 poäng
(Basic Research Methods)

Inom delkursen introduceras den sociologiska forskningsprocessen. Huvudvikten läggs vid elementär datainsamlingsmetodik, såväl kvantitativ som kvalitativ.
Kritisk granskning liksom träning i och förståelse av
grundläggande statistiska metoder ingår.

Specialkurs, 5 poäng
(Applied Sociology)

Inom delkursen ges den studerande möjlighet att genomföra en fördjupning inom ett av sociologins kunskaps- och tillämpningsområden med analys av teori och centrala begrepp relaterat till aktuella empiriska frågeställningar.

Moment som ingår är val av område, litteratursökning, val av relevant litteratur, avgränsning, analys samt redovisning i form av en essä.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier
Examination
Examination sker skriftligt och muntligt, dels fortlöpande inom ramen för undervisningen och dels i slutet av varje delkurs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sociologi 1
Sociology 1
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSOA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SOA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2001-04-05 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.