Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statsvetenskap 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   HSKD01
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva en fördjupad insikt i samhällsvetenskaplig forskningsproblem, i viktiga forskningsinrikningar idag - med särskild betoning på universitetets befintliga forsknigsinriktningar, om metoder för analys av politik, förmåga att självständigt genomföra en undersökning med statsvetenskaplig teorianknytning och metodtillämpning.
Kursinnehåll
Teori och metod i politikstudiet, 5 poäng
De studerande skall här uppnå kunskaper inom ett aktuellt statsvetenskapligt forskningsområde. Delkursens innehåll och uppläggning bestäms av den vid universitetet befintliga forskningskompetensen och förändras i takt med att forskningen söker sig nya vägar och ny kompetens utvecklas. Uppgifter om kursens gällande tema lämnas av institutionen.

Alternativkurs, 5 poäng
Studium av vetenskaplig litteratur inom något statsvetenskapligt område. Lista på aktuella alternativ tillhandahålls av institutionen.

Självständigt arbete, 10 poäng
Kursmomentet innefattar planering och genomförande av en vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i statsvetenskaplig teoribildning och metodologi. Resultaten redovisas i en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar samt seminarier. Vad gäller de alternativa delkurserna ges inte undervisning på samtliga alternativ.
Examination
Teori och metod i poliltikstudiet examineras genom övningar, inlämningsuppgifter och/eller en avslutande muntlig tentamen. Alternativkursen examineras i regel med muntlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter. På vissa seminarier är deltagande obligatoriskt. Examination av självständigt arbete sker genom seminariebehandling av uppsatsen. I examinationen ingår även opposition av annan uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Statsvetenskap 1, 20 p och 2, 20 p samt genomgången Statsvetenskap 3 med minst 15 p godkända (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statsvetenskap 4
Political Science 4
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSKD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       SKA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1998-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.