Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statsvetenskap 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   HSKB01
Mål
Genom kursen ska den studerande vidga sina kunskaper inom några av de ämnesområden som studeras i Statsvetenskap 1, orientera sig om elementära statsvetenskapliga metoder och tekniker, öva sig i att använda vetenskapliga metoder för att insamla och analysera material, utforma en forskningsrapport.
Kursinnehåll
Politisk teori, 5 poäng
Fördjupning inom några av den politiska teorins områden.

Statsvetenskapliga metoder, 5 poäng
Orientering om grundläggande statsvetenskapliga kvalitativa och kvantitativa analysmetoder.

Jämförande politik och förvaltning, 5 poäng
Fördjupade komparativa studier av olika politiska system samt förvaltnings- och organisationsteori.
alternativt
Internationell politik, 5 poäng
Fördjupad behandling av internationella relationer.

Självständigt arbete, 5 poäng
Författande av uppsats och deltagande i seminariearbetet.

Som alternativ kan, under förutsättning att kursen ges, även väljas delkursen Lokal och internationell demokrati, 5 poäng ingående i kursen Demokrati - idéer och utformning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av seminarier och handledning inom delkursen Självständigt arbete, i övrigt av lektions- och gruppundervisning.
Examination
Kurserna Politisk teori, Statsvetenskapliga metoder samt alternativkurserna examineras med hemskrivning eller salsskrivning. Vederbörande lärare kan förordna om muntlig tentamen, om så kan anses påkallat. Inlämningsuppgifter och liknande kan förekomma som en del av examinationen. På vissa seminarier är deltagande obligatoriskt. För godkänt resultat på delkursen Självständigt arbete krävs framläggande och försvar av egen uppsats i seminarium samt opposition på annan seminariedeltagares uppsats, samt aktivt deltagande i seminarieverksamheten.

Studerande kan, för att få sin uppsats godkänd, åläggas att fullgöra den överarbetning eller förbättring i övrigt som examinator föreskriver.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Statsvetenskap 1 med minst 15 p godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statsvetenskap 2
Political Science 2
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSKB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       SKA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1998-10-06