Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Europeisk politisk integration , 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   HSKA06
Mål
Genom kursen ska den studerande vidga sin förståelse för integrationsaspekter av europeisk politik, samverkan och beroende både rumsligt och över tid samt skaffa sig verktyg för att kunna analysera historiska och samtida europeiska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen behandlar integration inom Europa, EU:s uppbyggnad och dess utveckling, särskilt från de nya skandinaviska medlemsstaternas perspektiv.

Kursen behandlar Europas utveckling efter andra världskriget; demokrati, medborgarskap och Europas roll i världen, samt utvecklingen av EU, dess olika institutioner och organ samt andra institutioner och politiska aktörer i Europa.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom deltagande i seminarier samt med skriftlig tentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Europeisk politisk integration
European Political Integration
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSKA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SKA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1999-03-02 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.