Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Statsvetenskap 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   HSKA01
Mål
Genom kursen ska den studerande vidga sina kunskaper om det politiska systemet och den offentliga förvaltningen i Sverige och andra länder, om internationell politik och internationella organisationer, om politisk teori och politiska ideologier, om det vetenskapliga förhållningssättet vid studiet av politik.
Kursinnehåll
Politisk teori, 5 poäng
Äldre politisk teori och politiska ideologier. Centrala begrepp i den moderna statsvetenskapliga teoribildningen.

Svensk och jämförande politik, 5 poäng
Komparativ framställning av olika länders politiska system med tonvikt på svenska förhållanden och med visst beaktande av den författningshistoriska utvecklingen. Bl. a. behandlas politiska institutioner (författning, regering, folkrepresentation mm), partier och intressegrupper (organisation och funktioner), politisk opinionsbildning och val.

Förvaltning, 5 poäng
Elementär förvaltningsteori. Sveriges offentliga förvaltning, inklusive kommunernas organisation och roll. Förvaltningsrätt. Budgetteori. Förvaltningens roll i olika politiska system.

Internationell politik, 5 poäng
De internationella politiska relationernas utveckling. Aktörer i internationell politik. Staterna och deras utrikes- och säkerhetspolitik. Diplomati: krig, allianser, integration. Det internationella systemet och maktbalans. Internationella organisationer.
Undervisning/Arbetsformer
Den elementära undervisningen inriktas i betydande utsträckning på allmänna principiella och teoretiska frågeställningar. Faktainhämtandet får dock icke försummas. Då de faktiska förhållandena snabbt förändras läggs särskild vikt vid att öka den studerandes förmåga att använda källor för kunskaper om det politiska livet.
Examination
Varje avsnitt avslutas i regel med skriftlig tentamen. Vederbörande lärare kan medge muntlig tentamen om så kan anses påkallat. Examination kan också ske genom författande och försvar av inlämningsuppgift. På vissa seminarier är deltagande obligatoriskt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Statsvetenskap 1
Political Science 1
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSKA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SKA   SA  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1998-10-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.