Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Scandinavian Area Studies, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAX02
Mål
Den studerande skall förvärva så god färdighet i det svenska språket, att de kan följa den ordinarie undervisningen vid ett svenskt universitet. Vidare skall den studerande förvärva grundläggande kunskaper inom ett av följande tre ämnesområden: nordisk historia, nordisk politik och samhällsstruktur eller nordisk litteratur. Dessa kurser har en komparativ uppläggning med tyngdpunkten förlagd till svenska förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen består av följande avsnitt:

Introduktion
Delkursen inleds med en introduktionsperiod, där den studerande får information om universitetsstudier i Sverige i allmänhet och om studierna vid Linköpings universitet i synnerhet, särskilt vad gäller den första terminens studier. I samband därmed ges en inledande biblioteksorientering och förberedande studievägledning inför den andra terminens studier. Studenternas svenska språkfärdighet testas genom diagnostiska prov.

Svenska språket, 10 poäng

Språkfärdighet, 6 poäng
Delkursen syftar till at genom kvalificerade övningar ge ökad språkfärdighet och fördjupade insikter i det svenska språkets struktur och användning.

Uppsats, 4 poäng
Under kursen skall den studerande författa en kortare uppsats. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid språkbehandlingen.

Norden – kultur och samhälle, 10 poäng

Studenterna kan välja mellan följande alternativa inriktningar:

Alternativ 1: Nordisk historia, 10 poäng

Historisk grundkurs, 6 poäng
Delkursen har en i huvudsak kronologisk uppläggning och behandlar de viktigaste förändringarna inom de nordiska länderna från forntid till nutid. Under de senaste två seklerna behandlas tematiskt företeelser som exempelvis emigrationen och det demokratiska genombrottet. Utgångspunkten är den svenska historien med komparativa utblickar mot övriga Norden.

Uppsats, 4 poäng
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i form av en uppsats. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen tillmätas betydelse.

Alternativ 2 Nordisk politik och samhällsstruktur, 10 poäng

Politisk grundkurs, 6 poäng
Delkursen avser att ge en komparativ framställning av de nordiska ländernas politiska system med tonvikt på de svenska förhållandena. Bland annat behandlas politiska åskådningar, politiska institutioner, partier och intressegrupper, politisk opinionsbildning och val. Vidare behandlas förvaltningens roll, de nordiska socialpolitiken. Delkursen tar även upp en rad centrala områden som exempelvis sysselsättning, sjukvård, utbildning, invandring och jämställdhet mellan män och kvinnor.

Uppsats, 4 poäng
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i form av en uppsats. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen tillmätas betydelse.

Alternativt 3 Nordisk litteratur, 10 poäng

Litteraturhistorisk översiktskurs, 6 poäng
Delkursen behandlar olika teman och problem i den nordiska litteraturen. Som exempel på sådana kan nämnas de radikala författarna under slutet av 1800-talet, den nordiska kulturutvecklingen sedd mot internationell bakgrund, människan i det teknokratbyråkratiska samhället, kvinnans frigörelse m m.

Uppsats, 4 poäng
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i form av en uppsats. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen tillmätas betydelse.

Alternativ 4 Annan kurs

Student, med mycket god färdighet i svenska språket kan, i samråd med studievägledare och kursansvarige, välja annan kurs ur det ordinarie kursutbud. Kursen/kurserna bör innehålls-mässigt höra hemma under rubriken Norden – kultur och samhälle, bedrivas på svenska samt omfatta totalt 10 poäng.

Exkursioner

Under kursen anordnas dels gemensamma exkursioner, dels exkursioner och studiebesök kopplade till de avslutade delkurserna. Avsikten med dessa är att fördjupa och levandegöra de studerandes insikter i svenskt samhällsliv med dess natur och kultur.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, gruppövningar och enskilt arbete.
Examination
Delkurserna examineras dels genom skriftlig och/eller muntlig tentamen, dels genom ventilering och av uppsatser. Seminarier och exkursioner är obligatoriska moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett års heltidsstudier på grundläggande högskolenivå inkl studier i svenska språket.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Scandinavian Area Studies
Scandinavian Area Studies
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSAX02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       HIA   HU  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2004-08-30 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.