Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAD01
Mål
Den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper i socialantropologi genom att utveckla sin självständighet som forskare i ämnet. Innehållet i kursmomentet är relaterat till de forskningsintressen som finns inom ämnet vid universitetet och studenterna förväntas vara aktiva deltagare i en gemensam inlärningsprocess.
Kursinnehåll
Aktuell forskning, 10 poäng

Kursen fokuserar på ett utvalt tema som utgör ett aktuellt forskningsområde. Kursen består av både lärar- och studentledda seminarier baserade på en djup, kritisk läsning av både klassisk och aktuell litteratur i forskningsområdet. Ämnet kommer att annonseras senast 3 månader för kursstart.

D-uppsats, 10 poäng

Den studerande ska planera och genomföra ett självständigt uppsatsarbete baserat på fältarbete. Seminarier kommer att behandla antropologiska metoder, etiska frågor i antropologisk forskning, och anknytningen av teori och empiri
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av seminarier och handledning.
Examination
Examination sker muntligt och skriftligt, dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, dels i slutet av varje moment. Deltagande i föreläsningar, gruppövningar och seminarier är obligatoriskt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Socialantropologi 1 och 2, samt minst 15 p på Socialantropologi 3 inkl uppsats eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 4
Social Anthropology 4
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSAD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       SBA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2000-09-25 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.