Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAC02
Mål
Genom kursen skall den studerande förvärva fördjupade kunskaper i kulturanalys och förståelsen av samhällsvetenskapliga terorier och metoder. Kursen syftar också till att den studerande skall öka förmågan att självständigt genomföra ett begränsat vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Aktuell teori, 5 poäng
(Contemporary Theory)

Momentet fokuserar på aktuella samhällsvetenskapliga teorier såsom fenomenologi, hermeneutik, semiotik, strukturalism, postmodernism och feminism och hur dessa relaterar till antropololgiska frågor och samtida forskning.

Antropologiska forskningsmetoder, 5 poäng
(Anthropological Research Methods)

Inom momentet diskuteras antropologiska forskningsmetoder, såsom deltagande observation, intervjuer och fältanteckningar. Kursen tar upp olika riktningar inom antropologisk forskning och utvecklandet av metoder för studier av komplexa samhällen. Även etiska frågor om forskning diskuteras.

C-uppsats, 10 poäng

Momentet innebär att den studerande planerar och gemomför ett självständigt uppsatsarbete som uppfyller grundläggande antropologiska vetenskapliga krav. Den studerande uppmuntras att utföra ett mindre fältarbete men arbetet kan också baseras på litteraturstudier. Seminarier kommer att behandla val av ämne, problemformulering, det antropologiska skrivandet och struktureringen av en akademisk uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande i föreläsningar, gruppövningar och seminarier är obligatoriskt.
Examination
Examination sker muntligt och skriftligt, dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, dels i slutet av varje moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Socialantropologi 1 samt genomgången Socialantropologi 2 med minst 15 p godkända inkl uppsatsen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 3
Social Anthropology 3
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSAC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       SBA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2000-05-02 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.