Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAB02
Mål
Genom kursen ska den studerande skaffa sig en introduktion till socialantropologins teoretiska utveckling samt diskutera hur antropologin används för att analysera kulturella processer i en globaliserande värld. Kursen avslutas med en B-uppsats där den studerande förväntas tillämpa teorier som diskuteras under kursen.

Kursinnehåll
Antropologins historia I, 5 poäng
Momentets syfte är att analysera socialantropologiska klassiker med fokus på frågor om kulturell variation och mänskligt samhällsliv. Flera av antropologins tankefigurer och perspektiv används idag inom både forskning och samhällsdebatt och momentet avser också att diskutera denna idéutveckling inom och utom ämnet

Antropologins historia II, 5 poäng
I detta moment fortsätter diskussionen om teoretiska perspektiv inom ämnet, med fokus på 60-, 70 och 80-talets viktigaste riktningar så som symbolisk antropologi, marxism och praktisk teori. Den studerande ska även här analysera, applicera och beakta fördelar och brister i de olika socialantropologiska teorierna.

Modernitet: Globala system och transnationella processer, 5 poäng
Momentet fokuserar på moderna och postmoderna fenomen, särskilt globalisering och transnationalism. Viktiga teman för momentet är etnisk identifikation, nationalstatens omvandliga och globaliseringens skilda uttryck i olika delar av världen.

B-uppsats, 5 poäng
Momentet består av seminarier om ett eller flera antropologiskt intressanta teman och redovisas i form av indivudella B-uppsatser. Den studerande förväntas använda teoretiska perspektiv som har diskuterats under terminen för att analysera ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande i föreläsningar, gruppövningar och seminarier är obligatoriskt.
Examination
Examination sker muntligt och skriftligt, dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, dels i slutet av varje moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Socialantropologi 1 med minst 15 p godkända inkl uppsats.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 2
Social Anthropology 2
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSAB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       SBA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 1999-10-12 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.