Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ruth Benedict och Margaret Mead - två pionjärer inom antropologin., 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAA05
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva bekantskap med centrala delar av Ruth Bendicts och Margaret Meads teorier, argument och verksamhet.
Kursinnehåll
Kursen bygger väsentligen på originaltexter av de båda antropologerna. Den behandlar den antropologiska miljö i vilken Benedict och Mead var verksamma, och centrala delar av deras teorier, argument och verksamhet. Vidare tar kursen upp såväl den kritk som riktats mot Benedict och Mead, som frågor kring deras nutida relvans.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och fältstudier eller projektarbete.
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar, individuellt och i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ruth Benedict och Margaret Mead - två pionjärer inom antropologin.
Ruth Benedict and Margaret Mead - Two Pioneers in Social Anthropology
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSAA05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SBA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-08-31.