Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Människans plats på jorden i socialantropologiska perspektiv., 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAA04
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig grundläggande kännedom om platsens och rummets betydelse för människors identitet i olika samhällen.
Kursinnehåll
Kursen tar upp samhälls- och kulturvetenskapliga teorier om identitet, plats och rum. Med ett genomgående tvärkulturellt perspektiv tar kursen också upp idéer om globaliseringens och den ökande rörlighetens påverkan på människors uppfattningar om plats och identitet. Stor vikt läggs vid kritiskt tänkande vid studiet av olika samhällen.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och fältstudier eller projektarbete.
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar, individuellt och i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Människans plats på jorden i socialantropologiska perspektiv.
Man´s Place on Earth from Social Anthropological Perspectives
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HSAA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SBA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-08-31.