Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAA03
Mål
Genom kursen ska den studerande skaffa sig en allmän introduktion i ämnet, dess grundläggande begrepp, forskningsfält och tillämpningsområden. Studierna syftar också till att öka förståelsen för sambanden mellan kulturella och materiella förhållanden i olika samhällen. Stor vikt läggs vid att den studerande tillägnar sig ett kritiskt tänkande vid studier av sitt eget såväl som andra, främst utomeuropeiska, samhällen. Metod och teori är genomgående teman för hela kursen.
Kursinnehåll
Introduktion till socialantropologi 5 poäng
(Introduction to Social Antropology)

Momentet introducerar det antropologiska begreppet "kultur" och fokuseras på kulturens betydelse för människors vardagliga beteende. Ytterligare ett centralt tema är den antropologiska forskningsmetoden "deltagande observation". Viktiga teman för momentet är mänsklig evolution och kulturell variation.

Kulturella och samhälleliga variationer I 5 poäng
(Cultural and Social Variation I)

Momentet tar upp föreställningar om personen och om individualitet i olika samhällen, både småskaliga och västerländska. Viktiga teman är släktskap, initiering (ritual), känslor, kroppen, genus och sexualitet.

Kulturell och samhälleliga variationer II 5 poäng
(Cultural and Social Variation II)

Momentet fokuserar på ömsesidighet och sambanden mellan människors kulturella och materiella förhållanden i olika samhällen. Viktiga teman är social organisation, politiska system, ekonomi och ekologi.

Samtidsfrågor i socialantropologisk belysning 5 poäng
(Contemporary Questions in Anthropoligical
Perspective)

Momentet utgår från ett aktuellt ämne/tema, t ex kulturell relativism och är baserat på seminarier och uppsatsskrivande. Den studerande väljer, med utgångspunkt från momentets tema, ett individuellt ämne för sin A-uppsats, där antropologisk kunskap tillämpas på konkreta händelser och fenomen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande i föreläsningar, gruppövningar och seminarier är obligatoriskt
Examination
Examination sker muntligt och skriftligt, dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, dels i slutet av varje moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 1
Social Anthropology 1
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSAA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SBA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 1999-10-12 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.