Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kvinnligt, manligt, mänskligt, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAA02
Mål
Genom kursen skall den studerande skaffa sig grundläggande kunskap om kön och genus utifrån ett tvärkulturellt, socialantropologiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på hur manlighet och kvinnlighet konstrueras i olika samhällen, och på samspelet mellan de sociala, kulturella, ekonomiska och politiska faktorer som upprätthåller genusstrukturer. Kursen tar också upp genusteorier inklusive teorier om hur ojämställdhet mellan kvinnor och män uppstår och förändras.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen baseras på föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och projektarbete.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kvinnligt, manligt, mänskligt
Female and Male: The Culural Construction of Gender
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HSAA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SBA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2002-05-16 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.