Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionspsykologi, uppsatskurs, 10p
 
Kurskategori Kursen ingår i Religionsvetenskapliga programmet
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HRVC26
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förvärva erfarenhet att formulera en problemställning inom ämnesområdet
religionspsykologi och självständigt behandla den med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner samt förmåga
att diskutera och bedöma andras uppsatsuppläggningar och färdiga uppsatser inom ämnesområdet.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlas självständigt en problemställning inom ämnesområdet
religionspsykologi.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av handledning, introduktionsseminarier, halvtidsseminarier då uppsatsuppläggningar
diskuteras samt avslutande uppsatsseminarier.
Examination
Examinationen har formen av seminariebehandling av den egna uppsatsen och opposition på en annan uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Religionsvetenskap C - Religionspsykologi med minst 5 poäng godkända eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionspsykologi, uppsatskurs
Psychology of Religion : Thesis on Bachelor´s Level
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 264/02-41   Kurskod: HRVC26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       RKA   TL  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2002-09-22 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.