Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap A2, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HRVA05
Mål
Genom kursen som helhet skall den studerande förvärva

- kunskaper om religionernas gestaltningar och roller i historia och i nutid samt om hur man inom religioner och andra livsåskådningar tyder och hanterar människans livs-frågor, särskilt frågor om ondska och livsmening,
- medvetenhet om religionsstudiernas livsfrågeperspektiv och kunskaper om innebör-den av begreppen livsfråga, livsåskådning, religion och etik,
- kunskap om olika utbildningsmål för religionsvetenskapliga studier samt förmåga att reflektera över det egna lärandet,
- medvetenhet om skilda förutsättningar för kommunikation kring livsfrågor och ut-veckla sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

I de olika delkurserna skall den studerande dessutom förvärva

- kunskap om världsbilder och livsfrågor i bibelns värld,
- kunskap om hur man tolkat och bearbetat livsfrågor i den kristna kyrkans historia,
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser, Världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld och Livsfrå-gor och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia. I kursen ingår dessutom ett stråk där några för ämnet grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar och olika mål för religionsvetenskapliga studier behandlas

Världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld, 5 poäng

I delkursen behandlas världsbilder och människosyner i bibelns värld samt ges exempel på olika sätt att tyda och hantera livsfrågor i Gamla testamentet och i Nya testamentet. I delkursen ges en introduktion till de bibliska skrifternas tillkomst och innehåll. Frågor kring texttolkning diskuteras.

Livsfrågor och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia, 5 p

I delkursen presenteras olika sätt att tyda och bearbeta livsfrågor i den kristna kyrkans historia, varvid belyses hur Bibeln och uttryck för kristen tradition tolkats i detta arbete. Delkursen utgör en introduktion till kyrkohistorien. Frågor kring kyrklig tradition och personlig tro diskuteras
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

I kursen ingår gruppuppgifter och självständiga uppgifter, i vilka den studerande tränas att analysera och bearbeta stoff ur olika källor, också skönlitteratur och film, liksom i muntlig och skriftlig framställning.
Examination
Examinationen utgörs av seminarieuppgifter samt av skriftlig tentamen och/eller inläm-ningsuppgifter.

Den studerande har rätt att göra omtentamen på delkurs/kurs utan att på nytt följa undervisningen under högst tre år efter kursstart och vid högst fyra tillfällen. Examinator kan medge ytterligare omtentamina, om särskilda skäl föreligger.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt SvB/Sv2B + HiA + ShA
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap A2
Religious Studies, Introductory Course, Second Part
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HRVA05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       RKA   TL  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2002-04-12 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.