Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap A1, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HRVA04
Mål
Genom kursen som helhet skall den studerande förvärva

kunskaper om religionernas gestaltningar och roller i historia och i nutid samt om hur man inom religioner och andra livsåskådningar tyder och hanterar människans livsfrågor, särskilt frågor om ondska och livsmening,
medvetenhet om religionsstudiernas livsfrågeperspektiv och kunskaper om innebörden av begreppen livsfråga, livsåskådning, religion och etik,
kunskap om olika utbildningsmål för religionsvetenskapliga studier samt förmåga att reflektera över det egna lärandet,
medvetenhet om skilda förutsättningar för kommunikation kring livsfrågor utveckla sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

I de olika delkurserna skall den studerande dessutom förvärva

kunskap om hur olika religioner tolkar och förhåller sig till religiös pluralism och om hur man undervisar om den
egna traditionen och om andras,
teoretiska redskap för att analysera livsåskådningar och aktuella etiska problem.


Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser, Religion och pluralism och Etik och livsåskådning. I kursen ingår dessutom ett stråk där några för ämnet grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar och olika
mål för religionsvetenskapliga studier behandlas

Religion och pluralism, 5 poäng
I delkursen belyses hur några religioner kan forma människors dagliga liv. Vidare behandlas frågor kring ungdomars introduktion i den egna religiösa traditionen och de bilder de därvid får av den egna religionen och av andras. Religionernas sätt att reagera på pluralism och modernitet diskuteras, liksom människors möjligheter att förstå varandra över religionsgränserna.

Etik och livsåskådning, 5 poäng
Ett urval etiska problem hämtade från aktuell debatt behandlas. Material från olika religiösa traditioner och livsåskådningar bearbetas, varvid frågor om människosyn och samhällsyn fokuseras. Relationen mellan etisk teori och tillämpad etik diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

I kursen ingår gruppuppgifter och självständiga uppgifter, i vilka den studerande tränas att analysera och bearbeta stoff ur olika källor, också skönlitteratur och film, liksom i muntlig och skriftlig framställning.
Examination
Examinationen utgörs av seminarieuppgifter samt av skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter, för de programstuderande bland annat i form av portfoliouppgifter.Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap A1
Religious Studies- Introductory Course
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HRVA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       RKA   TL  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2001-10-17