Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap A, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HRVA03
Mål
Genom kursen som helhet skall den studerande förvärva

kunskaper om religionernas gestaltningar och roller i historia och i nutid samt om hur man inom religioner och
andra livsåskådningar tyder och hanterar människans livsfrågor, särskilt frågor om ondska och livsmening,

förmåga att tillämpa och analysera några olika modeller för tolkning av religioner, livsåskådningar och etiska
problem,

kunskap om olika utbildningsmål för religionsvetenskapliga studier samt förmåga att reflektera över det egna
lärandet,

introduceras i religionsstudiernas livsfrågeperspektiv och förvärva kunskaper om innebörden av begreppet livsfråga och näraliggande begrepp som livsåskådning, religion och etik

bli medveten om skilda förutsättningar för kommunikation kring livsfrågor och utveckla sin förmåga att uttrycka
sig i tal och skrift.

I de olika delkurserna skall den studerande dessutom förvärva

kunskap om hur olika religioner tolkar och förhåller sig till religiös pluralism och om hur man undervisar sina
ungdomar om den egna traditionen och om andras,
kunskap om världsbilder och livsfrågor i bibelns värld,
kunskap om hur man tolkat och bearbetat livsfrågor i den kristna kyrkans historia,
teoretiska redskap för att analysera livsåskådningar och aktuella etiska problem.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser, Religion och pluralism, Världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld, Livsfrågor
och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia och Etik och livsåskådning. I kursen ingår dessutom ett
stråk där några för ämnet grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar och olika mål för religionsvetenskapliga
studier behandlas. För de programstuderande utgör detta en introduktion av den portfoliouppgift som skall följa dem
genom utbildningen och ingå i examensarbetet

Religion och pluralism, 5 poäng

I delkursen belyses hur några religioner kan forma människors dagliga liv. Vidare behandlas frågor kring ungdomars
introduktion i den egna religiösa traditionen och de bilder de därvid får av den egna religionen och av andras.
Religionernas sätt att reagera på pluralism och modernitet diskuteras, liksom människors möjligheter att förstå varandra
över religionsgränserna.


Världsbilder och livsfrågor i Bibelns värld, 5 poäng

I delkursen behandlas världsbilder och människosyner i bibelns värld samt ges exempel på olika sätt att tyda och
hantera livsfrågor i Gamla testamentet och i Nya testamentet. I delkursen ges en introduktion till de bibliska skrifternas
tillkomst och innehåll. Frågor kring texttolkning diskuteras.

Livsfrågor och traditionsbearbetning i den kristna kyrkans historia, 5 poäng

I delkursen presenteras olika sätt att tyda och bearbeta livsfrågor i den kristna kyrkans historia, varvid belyses hur
Bibeln och uttryck för kristen tradition tolkats i detta arbete. Delkursen utgör en introduktion till kyrkohistorien. Frågor
kring kyrklig tradition och personlig tro diskuteras.

Etik och livsåskådning, 5 poäng

Ett urval etiska problem hämtade från aktuell debatt behandlas. Material från olika religiösa traditioner och
livsåskådningar bearbetas, varvid frågor om människosyn och samhällssyn fokuseras. Relationen mellan etisk teori och
tillämpad etik diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

I kursen ingår gruppuppgifter och självständiga uppgifter, i vilka den studerande tränas att analysera och bearbeta stoff
ur olika källor, också skönlitteratur och film, liksom i muntlig och skriftlig framställning.
Examination
Examinationen utgörs av seminarieuppgifter samt av skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter.

Den studerande har rätt att göra omtentamen på delkurs/kurs utan att på nytt följa undervisningen under högst tre år efter kursstart och vid högst fyra tillfällen. Examinator kan medge ytterligare omtentamina, om särskilda skäl föreligger.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
SvB/Sv2 B + Hi A + Sh A
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap A
Religious Studies, Introductory Course
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HRVA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       RKA   TL  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2004-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.