Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religion och film, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HREA13
Mål
Kursens syfte är att studerande skall förvärva
kunskap om religionsvetenskapliga tolkningsmöjligheter av filmer.
förmåga att tillämpa religionsvetenskaplig tolkning av filmer.
erfarenhet av fallstudier av religionsvetenskaplig filmanalys.
erfarenhet av att skriva filmrecensioner och en djupare filmanalys utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen introducerar studeranden i religionsvetenskapliga tolkningsmöjligheter av filmer och ger redskap till kritisk filmanalys utifrån religionsvetenskapligt perspektiv. Filmer inom olika genrer, exempelvis historisktepisk film, drama, komedi, science fiction och action studeras under kursens gång. Kursen avslutas med studerandepresentationer av uppsatser skrivna under kursens gång.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker inledningsvis i form av en introducerande förläsning, därefter i seminarieform, inkluderande en filmvisning per seminariepass. Kursen avslutas med ett slutseminarium med elevpresentationer av uppsatser skrivna under kursens gång.
Examination
Examination sker dels genom individuellt inlämnade uppgifter, såsom i form av filmrecensioner, boksammanfattningar och uppsats, dels genom inlämnade gruppuppgifter. Förutom bedömning av dessa, bedöms studeranden även utifrån deltagandet i seminariediskussionerna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
SvB/Sv2 B + Hi A + Sh A
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religion och film
Religion and Film
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HREA13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       RKA   TL