Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Begravningar och kyrkogårdar. Hur lever vi med de döda?, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HREA12
Mål
Genom kursen skall den studerande

- förvärva viss kunskap om bruk kring begravningar, hur de varierar och hur de förändrats,
- förvärva viss kunskap om hur dagens olika svenska kyrkogårdsformer både speglar det svenska samhället och svenska livsåskådningstraditioner och hur de förändrats och erbjuder olika möjligheter för ett mera allmänmänskligt behov att uttrycka samhörighet och saknad,
- förvärva erfarenhet av att analysera exempel på begravningsbruk och kyrkogårdar med hjälp av denna kunskap.
Kursinnehåll
Kursen organiseras i två avsnitt:

1) Begravningsbruk.
Traditioner och program i griftetal och begravningsgudstjänster.
Olika utformningar av begravningsannonser, minnesstunder och gravstenar.
2) Kyrkogårdar
Ideal och praktiska motiv bakom kremering, begravningsskick och kyrkogårdsutformningar.
Kyrkogårdens roll som plats för sorgearbete och för andakt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. På redovisningsseminarierna är när-varo obligatorisk.
Examination
Studenterna skriver ett kort papper till vart och ett av kursens avsnitt som sedan diskuteras i se-minarieform (i grupp och i helklass). Minst ett av dessa skrivs individuellt.

För betyget Godkänd krävs godkända papper på båda avsnitten och aktiv närvaro på båda redo-visningsseminarierna (eller godkänd kompenseringsuppgift). För betyget Väl godkänd krävs om-dömet Väl godkänd på en individuellt skriven rapport och att närvaron vid redovisningsseminari-erna sammantaget bedöms som konstruktivt aktiv.

Den studerande har rätt att göra omtentamen på delkurs/kurs utan att på nytt följa undervisningen under högst tre år efter kursstart och vid högst fyra tillfällen. Examinator kan medge ytterligare omtentamina, om särskilda skäl föreligger.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Begravningar och kyrkogårdar. Hur lever vi med de döda?
Funerals and Churchyards and Cemeteries. How do we live with our Dead ones?
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HREA12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       RKA   TL  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2003-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.