Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Det kristna språket under svensk medeltid, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HREA11
Mål
Genom kursen skall den studerande förvärva kunskap om

- begrepp, som med kristendomen inkommer på nordiskt, särskilt svenskt språkområde, och om dessa begrepps gestaltning på svenskt språk,
- de skriftliga kristna källorna från Sveriges missionstid och medeltid,
- runderna i den runsvenska och fornsvenska ordbildningsstrukturen,
- grunderna i den svenska språkhistoriens periodindelning.
Kursinnehåll
I kursen belyses hur kristendomens begrepp och föreställningar finner språkliga uttryck i fornsvenskan. Huvudvikten läggs vid ordförrådet. Den period av Sveriges historia som omfattas av kursen utgörs av missionstiden och medeltiden.

Kursen består av följande avsnitt:
1. Periodens historia och språkhistoria i Sverige
2. De skriftliga källorna till vår kunskap om kristendomen i Sverige under perioden
3. Periodens kristna begrepp och dessas uttryck i språket
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Inom seminariernas ram fullgörs självständiga uppgifter, i vilka den studerande tränas i att analysera och bearbeta stoff ur olika källor.
Examination
De studerande skriver individuellt till vart och ett av kursens avsnitt en kort artikel som inlämnas och som redovisas och diskuteras vid ett seminarium. På så sätt sker viss examination fortlöpande under seminarierna, och närvaro vid dessa är därför obligatorisk.

Den studerande har rätt att göra omtentamen på delkurs/kurs utan att på nytt följa undervisningen under högst tre år efter kursstart och vid högst fyra tillfällen. Examinator kan medge ytterligare omtentamina, om särskilda skäl föreligger.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Det kristna språket under svensk medeltid
Mediaeval Christian Language in Sweden
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HREA11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       RKA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2004-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.