Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Den heliga Birgitta. Tvärvetenskapliga aspekter på Birgitta, hennes insats och betydelse., 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HREA10
Mål
Kursens syfte är att den studerande utifrån några olika vetenskapliga perspektiv skall förvärva grundläggande kunskaper om den heliga Birgitta, hennes insats och betydelse i svenskt och europeiskt kyrko- och kulturliv. För studerande på C-nivå är syftet även att förvärva ökad förmåga till såväl kritisk bearbetning av texter som till vetenskaplig framställning.
Kursinnehåll
Kursen innehåller
- dels en föreläsnings- och seminariedel där olika vetenskapliga perspektiv på den heliga Birgitta beaktas. Dessa perspektiv kan vara kyrkohistoriska. kyrkovetenskapliga, bibelvetenskapliga, litteraturvetenskapliga, kulturhistoriska, etc., och uppmärksamma hennes liv, verk, betydelse, receptionshistoria, etc
- dels självständiga studier bestående av inläsning av litteratur och utarbetande av ett självständigt arbete där ett eller flera av de i kursen anlagda perspektiven behandlas och fördjupas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.
Examination
Examination sker dels i form av redovisning av kurslitteratur i muntlig eller skriftlig form efter kursansvarigs anvisningar, dels genom ett skriftligt självständigt arbete som redovisas muntligt samt seminariebehandlas vid slut-/redovisningsseminarium. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.
För studerande på C-nivå ställs högre krav på vetenskaplighet i redovisade arbeten samt på den kritiska förmågan under seminarierna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Den heliga Birgitta. Tvärvetenskapliga aspekter på Birgitta, hennes insats och betydelse.
S:t Bridget. Interdisciplinary Aspects of Her Life and Impact.
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HREA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       RKA   TL  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2002-12-11