Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus och religion, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HREA09
Mål
Genom kursen skall den studerande

- förvärva kunskap om hur människor gestaltar och tolkar genus och könsskillnader i förhål-lande till religiösa traditioner och föreställningar i några olika sociala sammanhang och olika kulturer,
- förvärva kunskap om hur man inom tre olika discipliner - religionsvetenskap, socialantropo-logi och filosofi - analyserar genus och religion och relationen dem emellan,
- förvärva erfarenhet av att analysera några fallstudier och några aktuella debatter med hjälp av denna kunskap.
Kursinnehåll
Kursen organiseras i fyra avsnitt:

1) Introduktion av de tre disciplinerna och deras speciella perspektiv på förhållandet mellan genus och religion
2) Hur man i andra kulturer kan förstå religion och genus på andra sätt än de vi är vana vid i den (moderna) västerländska modellen.
3) Simone de Beauvoirs bok Det andra könet och de religionsvetenskapliga, socialantropologiska och filosofiska frågor den väcker.
4) Ett exempel på en diskussion av etiska frågeställningar utifrån ett tydligt genusperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. På redovisningsseminarierna är närvaro obligatorisk.
Examination
Studenterna skriver ett kort papper till vart och ett av kursens avsnitt som sedan diskuteras i se-minarieform (grupp och i helklass). Högst två av dessa får skrivas i grupp.

För betyget Godkänd krävs godkända papper på samtliga avsnitt och aktiv närvaro på samtliga redovisningsseminarier (eller godkänd kompenseringsuppgift). För betyget Väl godkänd krävs att minst hälften av de individuellt skrivna rapporterna är väl godkända och att närvaron vid re-dovisningsseminarierna sammantaget bedöms som konstruktivt aktiv.

Den studerande har rätt att göra omtentamen på delprov utan att på nytt följa undervisningen under högst tre år efter kursstart och vid högst fyra tillfällen. Examinator kan medge ytterligare omtentamina, om särskilda skäl föreligger.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus och religion
Gender and Religion
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HREA09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2004-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.