Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religion and Politics, 5p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   HREA07
Mål
Through the course the student should achieve some knowledge of the dynamic aspects of some important
contemporary religion-political issues in the Western Hemisphere and more specific knowledge of the arena of religion
and politics in u.s.
Kursinnehåll
Some religion-political issues in the Western Hemisphere. Issues in the arena of religion and politics in U S such as
Civil religion, the "Public Theology" of the Presidents, religious rhetoric in domestic and foreign policies.

Undervisning/Arbetsformer
The course is given as lectures and seminars during the first half of the semester.
The students are expected to work halftime on the course during this period, and it is possible to combine the course
with other courses for full time studies.
Examination
Papers written by the students and discussed in seminars will be the basis for the examination. The requirements will be
higher for students on advanced level than for students on elementary level.

Students who have failed an examination are normally allowed to retake it on

two additional occasions, one of which should be arranged shortly after the first examination.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course three times are entitled to have a new
examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
To be eligible to the course the student must fulfil the general entrance requirements stipulated in the syllabus by the
Faculty Board.

International students must show documented knowledge of English, for exampel TOEFL-score of at least 550
(computer-based 213) or equivalent test if your native language is not Enalish, must show at least one year of
undergraduate studies.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religion and Politics
Religion and politics
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HREA07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       RKA   TL  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2000-06-19