Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kvinnovetenskap 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   HQVC01
Mål
Kursen syftar till att de studerande ytterligare skall fördjupa sina kunskaper avseende kvinno-/genusvetenskapliga teorier, begrepp och metoder. De studerande skall uppnå en fördjupad förmåga att med kvinnovetenskapligt och genusteoretiskt perspektiv kritiskt bearbeta, självständigt beskriva, analysera och diskutera vetenskapligt stoff inom ett utvalt ämnesområde.
Kursinnehåll
Strukturer – aktörer. Genusforskningens teorier, begrepp och metoder, 5 poäng
I kursen behandlas vad genusforskning är, det vill säga könets kulturella och sociala betydelse såväl för kvinnor som för män. Studenterna får ta del av olika inriktningar inom genusforskningen. Under momentet diskuteras genusperspektivet och dess innebörd inom några vetenskapliga fält. Där ingår bl a samhällsvetenskap, historia och litteraturvetenskap. Dessutom behandlas allmänna vetenskapliga och för genusforskningen specifika begrepp. Deltagarna får även lära sig hur konventionella metoder kan användas i kombination med genusteoretiska perspektiv för att därigenom få en bredare kunskap om och förståelse av samhälle och samhällsförändringar.

Individuell läskurs, 5 poäng
Individuell läskurs med litteratur från det ämnesområde inom vilket den enskilda studenten skall skriva sin uppsats.

Uppsats, 10 poäng
Studenten skall skriva ett självständigt arbete. Därvid skall något av de kvinno- och genusteoretiska områden som behandlats under teoriavsnittet användas som tolkningsram.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Examination
Hemskrivning med essäfrågor från de olika områdena som ingår i momentet.
Litteraturkurs: Muntlig examination av den för området ansvariga läraren.
Uppsats: Försvar av egen uppsats samt opposition på minst en annan uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs 20 poäng godkänd Kvinnovetenskap 1 och genomgången Kvinnovetenskap 2 med minst 15 p godkända inkl självständigt arbete.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kvinnovetenskap 3
Women’s Studies 3
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HQVC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       GEU   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1999-12-15