Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Manlighetsforskning idag , 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   HQVB02
Mål
Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om modern manlighetsforskning med utgångspunkt från aktuell forskning vid Linköpings universitet. Dessutom problematiseras manlighetsforskningens relationer till genusforskningen.
Kursinnehåll
Innehållet består av
- bakgrund till och problematisering av Robert Connells fyra manlighetskategorier, hans begrepp och teorier
- begreppet homosocialitet i samband med ny empirisk forskning
- konstruktionen av den tekniske mannen i skandinavisk kultur till skillnad från andra kulturer
- faderskapets historia och broderskap i staliga organisationer
- den sjuke mannen och statlig fostran av vanartiga pojkar.
Andra manligheter, i organisationer och den våldsamma manligheten, som forskningen visat på, behandlas även i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Examination
Examination sker i form av skriftliga och muntliga prov. Båda formerna kan ske både individuellt och i grupp. Obligatorisk närvaro krävs vid seminarierna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Minst 20 akademiska poäng godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Manlighetsforskning idag
Research into Masculinities
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HQVB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       GEU   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-22.