Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kvinnovetenskap 2 , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   HQVB01
Mål
Kursen syfte är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper inom det kvinnovetenskapliga kunskapsområdet samt genom ett eget skriftligt arbete öva förmågan att tillämpa genusteoretiska perspektiv och metoder på ett självständigt sätt.
Kursinnehåll
Arbete, ekonomi och politik 2, 6 poäng
Arbetets identitetsskapande funktion analyseras i ett nutidsperspektiv. Teorier om ledarskap, makt och genus presenteras och diskuteras. Kvinnorörelsens strategier och kollektiva identiteter, dess särarts- och samartsinriktning, från Fredrika Bremerförbundets uppkomst till dagens kvinnojourer behandlas. Medborgarskapet tas som utgångspunkt för att diskutera individ och samhälle ur ett genusperspektiv. Välfärdsstatens framväxt och förändring från sent 1800-tal till idag studeras och problematiseras ur ett komparativt genusperspektiv.

Identitet och text 2, 5 poäng
Delkursen fokuserar på genusidentitet hos unga, medelålders och åldrande kvinnor. Betydelsen av faktorer på olika strukturella nivåer - individ, familj, arbetsliv och samhälle - för kvinnors identitet och utveckling problematiseras med utgångspunkt i såväl psykologiska, sociologiska som antropologiska teorier. Kopplingen mellan identitet och psykisk hälsa studeras. De litterära texterna väljs så att de speglar den vuxna kvinnans utveckling och en fördjupning görs kring självbiografin som genre. Teorier om kvinnors självbiografier presenteras och analyseras.

Teori och metod, 4 poäng
Delkursen inleds med en genomgång av hur en vetenskaplig uppsats författas och grunderna för det vetenskapliga hantverket presenteras. Kursen innehåller även presentationer och diskussioner av genusvetenskaplig forskning som bygger på kvantitativa och kvalitativa metoder samt källkritisk metod i historieforskningen. Litterära tolkningsmodeller presenteras.

Uppsats, 5 poäng
Utarbetande av en individuell uppsats om ett genusvetenskapligt ämne, där de teoretiska kunskaperna och analysfärdigheterna från grund- och fortsättningskursens delkurser tillämpas. Uppsatsen redovisas och granskas vid ett seminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och eventuella studiebesök.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker även fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket kräver obligatorisk närvaro. Försvar av egen uppsats samt opposition på en annan uppsats.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Kvinnovetenskap 1 med minst 15 p godkända.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kvinnovetenskap 2
Women’s Studies 2
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HQVB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       GEU   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1999-12-15