Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Feministiska klassiker, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   HQVA05
Mål
Kursens syfte är att den studerande ska läsa och diskutera klassiska feministiska texter, med utgångspunkt från definitioner av vad feminism är eller kan vara, och litteraturvetenskapliga analyser ur ett genusperspektiv. Syftet är vidare att den studerande ska tillägna sig en bakgrund till de nutida diskussionerna i press, tidskrifter och politiska fora om feminismens idéer och tanketradition i de klassiska texterna.
Kursinnehåll
Innehållet består dels av feministiska klassiska texter från Mary Wollstonecraft till idag och dels av en diskussion av feminismer utifrån aktuella exempel och någon aktuell vetenskaplig bok om feminism. Texterna analyseras med hjälp av litteraturvetenskapliga genusanalyser och queerteori.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och eventuella studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker även fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket medför obligatorisk närvaro.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Feministiska klassiker
Feminist Classics
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: HQVA05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       GEU   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2007-11-15.