Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sexualitet, identitet och samhälle , 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   HQVA03
Mål
Kursen är tvärvetenskapligt utformad och syftar till att, ur skilda perspektiv, ge grundläggande kunskaper om hur idéer och föreställningar om sexualitet gestaltat sig över tid. Deltagarna ska utveckla förmågan till såväl konkret analys som teoretisk diskussion av problemställningar kring sexualitet och kön.

Kursinnehåll
Sexualiteten är en central del i köns- och genusinriktad teori. I kursen belyses olika teoretiska och empiriska ståndpunkter kring sexualitet och kön. Basala koncept och idéer kring sexualitet, kön, genus och kropp i historiskt, medicinskt, sociologiskt, psykologiskt och kulturellt sammanhang kommer att behandlas. Kursen består av fyra delkurser om vardera 2 poäng, samt en temafördjupning om 2 poäng.

Sexualitet och identitet
Kursen inleds med en genomgång av utvecklingspsykologiska teorier kring sexualitet och hur de förhåller sig till kön. Sexualitetens innebörd för identitetsutvecklingen hos flickor och pojkar, såväl som hos vuxna kvinnor och män, diskuteras. Normalitetsbegreppet diskuteras och biologiska kontra konstruktivistiska teorier behandlas.

Sexualpolitik och kärleksideal
Historiska och samtida nedslag görs kring sexualpolitiska teman som samlevnadsmönster, reglementering, kärleksidealens omvandling, RFSU, reproduktionspolitik, sexualrelaterat våld och homosexualitetens synliggörande. Fokus är ett svenskt perspektiv, men med jämförelser med andra länder.

Kropp, kultur och medicin
Kroppen har i det samtida samhället blivit ett formbart objekt och central för att uttrycka identiteter, inte minst sexuell identitet. Kursen syftar till att diskutera sexualitet och kropp. Teman är den moderna medicinen och medicinhistorien, men också medicinteknisk utveckling samt dess betydelse för mäns och kvinnors sexualitet.

Sexualitet, media och marknad
Media spelar en roll i den moderna människans liv som saknar motstycke historiskt och kursen syftar till att belysa spridningsvägar och påverkanskrafter. Teman i kursen är sexualiseringen av kropp och kön i klassiska media, i pornografi och på internet. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv på genusstrukturer behandlas kommersiell sex och trafficking i kursen.

Temafördjupning
Kursen avslutas med en självständig litteraturstudie där de studerande väljer ett av kursens teman att fördjupa sig i, vilket sedan redovisas muntligt samt i en skriftlig rapport.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och presentationer. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, diskussion och skrivande.
Examination
Examination sker via skriftlig examination, samt genom aktivt deltagande och obligatorisk närvaro vid presentationer, gruppövningar och seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 40 akademiska poäng godkända
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sexualitet, identitet och samhälle
Sexuality, Identity and Society
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HQVA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       GEU   SA  
Fastställd av styrelsen vid GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet 2004-01-19 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.