Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kvinnovetenskap 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Genusvetenskap - GEU
Ämnesområde
  Kurskod   HQVA01
Mål
Den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om kvinnors livssituation historiskt och i dagens samhälle utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Den studerande skall även öva förmågan att kritiskt hantera data, begrepp och metoder inom det kvinno- och/eller genusteoretiska kunskaps- och forskningsområdet.

Kursinnehåll
Introduktion, 2 poäng
Studierna inleds med ett idéhistoriskt avsnitt om hur kvinnligheten har uppfattats från Aristoteles till Nina Björk. I introduktionen ingår också en kort ämneshistorik.

Arbete, ekonomi och politik 1, 8 poäng
Delkursen behandlar kvinnors arbete och genusarbetsdelningen från hushållsekonomin på 1800-talet fram till dagens delade arbetsmarknad, både vad gäller lönearbetet och det obetalda arbetet. Kvinnornas stegvisa tillträde till offentligheten, från filantropin och kvinnorörelserna till dagens välfärdsstat, analyseras ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv. Familjens utveckling och förändring samt kvinnors utbildning ur ett klass- och genusperspektiv är andra historiska problemområden i momentet. Teorier om hur nutida organisationer fungerar och hur detta påverkar kvinnors villkor i arbetslivet studeras. Kursens tonvikt läggs på den svenska utvecklingen.

Vetenskapsteoretisk introduktion, 2 poäng
En kort introduktion i vetenskapsteori avslutar A-kursen. Den relateras till litteraturen i övriga moment. Vetenskapsteorin omfattar olika tolkningsmodeller och begrepp såsom de tillämpas i det genusteoretiska arbetet: konstruktivism, strukturalism, poststrukturalism och hermeneutik.

Identitet och text 1, 8 poäng
Delkursen behandlar flickors socialisering och kvinnlig identitetsutveckling med utgångspunkt från klassisk psykoanalytisk teori och modern kvinnopsykologi. Tyngdpunkten ligger på den tidiga identitetsbildningen under barn- och ungdomsåren. Begreppen biologiskt och socialt kön samt genusidentitet analyseras. Psykologiska och sociologiska perspektiv på språket som arena för dominans- och anpassningsstrategier presenteras. Texter som tematiserar och speglar flickors och unga kvinnors identitetsutveckling och socialisering studeras. Marginaliseringen av kvinnors texter över tid och rum analyseras och en anknytning till nyare feministisk litteraturvetenskaplig forskning görs. Tonvikten läggs vid nordiska kvinnliga författare
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och eventuella studiebesök.
Examination
Skriftliga och/eller muntliga prov. Examination sker även fortlöpande på seminarier och i gruppövningar vilket medför obligatorisk närvaro.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kvinnovetenskap 1
Women’s Studies 1
 
Kursansvarig är: GENUSFORUM - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HQVA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap - GEU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       GEU   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1999-12-15