Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 30p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPTD21
Mål
Utbildningen syftar till att den studerande ska förvärva sådana kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva handledning och undervisa i psykoterapi på specialistnivå. Detta omfattar kompetens att handleda och undervisa inom ramen för psykoterapi- och psykoterapeututbildningar samt i verksamhetshandledning. Handledar- och lärarutbildningen är i huvudsak ’generisk’ (skolövergripande), men viss grenspecifik teori ges.
Kursinnehåll
Kursen består av 5 delmoment

Delkurs 1: INTRODUKTION 2 poäng
(Introduction)
Under denna delkurs skall den studerande skapa en överblick över handledarutbildningens krav, upplägg och pedagogisk metod. Den studerande skall vidare öka sin kompetens rörande informationssökning och informationsvärdering samt i kommunikation över nätet.
Kursen omfattar även orientering om studentaktiv pedagogik, särskilt problembaserat lärande (PBL).

Delkurs 2: PSYKOTERAPIHANDLEDNINGENS PEDAGOGIK, 10 POÄNG
(Methods in Psychotherapy Teaching and Supervision)
Den studerande skall tillägna sig förutsättningar att tillägna sig kunskaper om teorier och modeller för psykoterapihandledning och psykoterapiundervisning. Den studerande avses tillägna sig kunskaper om såväl generiska som skolspecifika synsätt samt kunna integrera dessa synsätt med tidigare erfarenheter av handledning och undervisning till ett fungerande koncept för sin gärning som psykoterapiutbildare och handledare. Den studerandes personliga pedagogiska och handledande stil studeras särskilt.

Delkurs 3: HANDLEDNING I HANDLEDNING, 10 poäng
(Supervised Supervision)
Den studerande skall genom eget handlett handledningsarbete integrera teoretiska kunskaper och tidigare erfarenheter som psykoterapeut till en självständig, kvalificerad kompetens som handledare och lärare i psykoterapi.
Delkursen fokuserar på faktorer som påverkar möjligheten att utöva meningsfull psykoterapihandledning. Gynnsamma och begränsande faktorer studeras liksom handledningens negativa potential. Inom ramen för frågor om kontrakt och handledningsplaneringen studeras ramfrågor, sekretess och konfidentialitet samt strategier för att skapa optimala förutsättningar för en lärande miljö.
Delkursen behandlar vidare centrala frågor rörande handledningsrelationer särskilt frågor rörande negativa och positiva handledarstilar. Handledningsrelationen fokuseras, med bakgrund i såväl teori som i empirisk forskning, och särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor rörande gruppen som handledningsmedium. Handledning som fokuserar specifika terapeutiska utmaningar och psykoterapins olika faser fokuseras. Vidare studeras handledning på psykoterapeutiskt arbete med komplexa problem. Särskilt fokus kommer att läggas på reflektioner kring handledarens egen betydelse för handledningsprocessen och dess utfall.

Delkurs 4: VETENSKAPSTEORI OCH HANDLEDNINGSFORSKNING, 3 poäng
(Theory of Science and Research on Psychotherapy Supervision)

Under delkursen skall den studerande fördjupa sina kunskaper rörande vetenskapsteoretisk och metodisk grund för att genomföra ett vetenskapligt specialarbete.
De studerande ska tillägna sig kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv av betydelse för psykoterapi- och handledningsforskning. Perspektiv rörande ”evidensbaserad behandlingssyn” och ”empiriskt validerad behandling” gås igenom samt fördjupad undersöknings- och forskningsmetodik.

Delkurs 5, UPPSATSARBETE, 5 poäng
(Thesis)

Den studerande skall under handledning planera, genomföra och presentera ett specialarbete i fom av en mindre uppsats med relevans för psykoterapihandledningsområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningsformerna skiljer sig åt mellan de olika momenten på kursen enligt följande:
Delkurs 1:Undervisningen sker i enlighet med principer och synsätt för problembaserat lärande (PBL). Basgruppsarbete med särskilda fall och problemställningar som används som vinjetter är grunden i undervisningen. Biblioteks och nätarbete sker enskilt och i grupp.
Delkurs 2:Undervisningen sker i enlighet med principer och synsätt för problembaserat lärande (PBL). Basgruppsarbete med särskilda fall och problemställningar som används som vinjetter är grunden i undervisningen. Delkursen är utlagd över tre terminer, omfattar seminarier rörande generisk (skolövergripande) handledningsteori, psykoterapiforskning, handledningsforskning, konsultation, pedagogiska frågor rörande vuxnas lärande, professionell utveckling och etik- och sekretessfrågor. Seminarierna leds omväxlande av undervisande lärare och av de studerande själva i utbildningen.
Delkursen omfattar även en mindre del grenspecifik handledningsteori, fokuserad på den psykoterapimetod som den studerande är särskilt skolad i och inriktad mot.
Vidare ingår praktiska moment i form av egen utförd undervisning, där varje studerande genomför en föreläsning eller ett seminarium för 'steg-1' studerande och får återkoppling på sin insats. I detta arbete utvärderas särskilt den studerandes personliga stil och tillämpande undervisningskompetens inom området.
Delkurs 3: Handledning om handledning ges i grupp om 4 studerande under 120 tr, utlagt över 4 terminer. Handledningsgrupperna sätts samman, i möjligaste mån, i enlighet med den inriktning den utövande terapeuten har. Den studerandes eget handledningsarbete behandlas fortlöpande och handledningsprocesser studeras alltefter som de uppstår.
Delkurs 4: Arbetet baseras på aktivt deltagande i basgrupper där problemställningar relaterade till vinjetter med inriktning mot vetenskapsteori och psykoterapiforskning bearbetas och undersöks. Föreläsningar och seminarier liksom särskilda metod- och övningspass understödjer basgruppsarbetet.
Delkurs 5: Uppsatshandledning sker i grupp om högst 6 deltagare.
Examination
Examinationen sker enligt följande:

Delkurs 1: Examination sker genom att en studiegrupp sammanfattar sökresultatet rörande en för området väsentlig frågeställning.
Delkurs 2: Examinationen sker skriftligt i form av hemskrivningar (essäer) samt genom genomförandet av egen undervisning och deltagande i seminarier och undervisning.
Delkurs 3:Kursen examineras genom presentation och problematisering av eget handledningsmaterial. Den studerandes arbete utvärderas och examineras specifikt varje termin.
Delkurs 4: Kursen examineras genom att den studerande med grund i kursens innehåll formulerar ett skriftlig PM till eget uppsatsarbete.
Delkurs 5: Uppsatsen presenteras vid särskilt seminarium. Den studerande skall även opponera på en annan studerandes arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången psykoterapeututbildning och Socialstyrelsens legitimation krävs. Vidare krävs också att man arbetat som psykoterapeut under minst 2 år efter legitimationen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
Psychotherapy Supervision
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HPTD21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-09-15.