Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Korttidsterapi med inriktning mot Interpersonell psykoterapi och Tidsbegränsad relationell psykoterapi, 40p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPTB03
Mål
Den studerande skall utveckla sina kunskaper när det gäller teoretiska, empiriska och tekniska aspekter av korttidspsykoterapi. Korttidspsykoterapi är här definierat som terapiformer som använder en tidsbegränsning i det terapeutiska arbetet (antalet terapisamtal) som en väsentlig aspekt av metoden. Två former av korttidspsykoterapi kommer att behandlas mera ingående, nämligen interpersonell psykoterapi (IPT) och relationell korttidsterapi (BRT). Deltagarna kommer särskilt att få öva sig i att använda relationen mellan terapeut och patient i arbetet, vilket kännetecknar BRT:s arbetssätt, och dels fokusen på patientens problem utanför terapirelationen, vilket utmärker IPT:s metod. Skillnader mellan dessa två arbetssätt kommer att undersökas. Deltagarna kommer att orientera sig om etiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar inom området samt sätta sig in i psykoterapiforskningens aktuella kunskapsläge.
Kursinnehåll
Grundläggande generell kunskap om korttidspsykoterapi, 7 poäng
De generella principerna för korttidspsykoterapi studeras med tonvikt på likheter och skillnader mellan olika terapiinriktningar. Indikationer och kontraindikationer, matchning mellan terapeutens förutsättningar, patientens problem och terapiformen kommer att undersökas och belysas.

Den interpersonella terapins teori (IPT) och praktik, 8 poäng
På denna delkurs skall deltagarna tillägna sig principerna för den interpersonella terapin. Terapiformens manual samt vetenskapliga studier av detta terapeutiska arbetssätt kommer att behandlas. En betydande del av undervisningen kommer att bestå av praktiska övningar och rollspel. De studerande kommer att få möjlighet att använda egna livserfarenheter och erfarenheter från klientarbete för att på ett integrerat sätt lära sig denna terapimetods praktiska tillämpning och de problem som uppstå vid utövandet av den. Efter genomförd delkurs skall de studerande kunna utöva denna terapiform under handledning.

Den relationella korttidspsykoterapins (BRT) teori och praktik, 8 poäng
På denna delkurs skall deltagarna tillägna sig principerna för den relationella korttidsterapin. Manualen i relationell korttidsterapi samt vetenskapliga studier av terapin behandlas. En betydande del av undervisningen kommer att bestå av praktiska övningar och rollspel. De studerande kommer även här att få möjlighet att använda egna livserfarenheter och erfarenheter från klientarbete för att på ett integrerat sätt lära sig denna terapimetods praktiska tillämpning och de problem som uppstå vid utövandet av den. Efter genomförd delkurs skall de studerande kunna utöva denna terapiform. I denna delkurs kommer deltagarna även att få möjlighet att träna sig i mental närvaro (mindfulness).

Eget behandlingsarbete under handledning, 7 poäng
På denna kurs skall den studerande, under handledning utöva psykoterapeutisk behandling med ett fall i varje terapiform.

Fördjupningsarbete, 5 poäng
De studerande kommer under kursen gång att föra en kontinuerlig och strukturerad loggbok över sin personliga utveckling med avseende på tillägnandet av terapeutiska kunskaper. Dens tuderande skall sammanställa och presentera dem i ett kort skriftligt dokument. Arbetet kommer att ske individuellt.

Integration, 5 poäng
På detta avslutande kursmoment skall de studerandes kunskap om och erfarenheter av de två terapiformerna att integreras i generell psykoterapikunskap. Särskild vikt kommer att läggas vid behandlingsrelationens innebörd för det egna behandlingsarbetet. Deltagarnas egna erfarenheter i detta avseende kommer att ligga till grund för gemensamma diskussioner om hur behandlingsrelationen används i psykoterapi. Även i denna delkurs kommer arbetet till stor del att ske med praktiska övningar. Ytterligare kunskap om behandlingsrelationens betydelse med avseende på korttidspsykoterapi kommer att inhämtas och de aktuella forskningsfrågorna på detta område kommer att belysas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen kommer att utgöras av campusförlagda föreläsningar och seminarier till en mindre del samt Webbaserad undervisning, seminarier och kunskapsutbyte via Internet till en större del. Även handledningen på terapimetoderna kommer att ske i dessa båda former.
All undervisning är obligatorisk.
Examination
Kursen examineras med muntliga och skriftliga prov samt genom fördjupningsarbetet och handledningen i de två terapiformerna

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två tillfällen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Behöriga att söka är personer som har grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) i alla delar, alltså terapi, handlett klientarbete (60 timmar individuellt eller mots i grupp) samt egenterapi (50 timmar individuellt eller motsv i grupp). Dessutom bör sökande ha flerårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Korttidsterapi med inriktning mot Interpersonell psykoterapi och Tidsbegränsad relationell psykoterapi
Short-term psychotherapy
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HPTB03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C-D       PSA   SA