Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Människans sexualitet, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPTB02
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig kunskaper om den betydelse sexualiteten har för individen och i människans identitetsutveckling sett i ett livsperspektiv. Vidare syftar kursen till att den studerande ska tillägna sig sådan grundläggande kunskap om mänskliga sexuella funktioner och dysfunktioner som krävs för att kunna utbilda, informera och ge råd i sexuella frågor till individer och grupper.
Kursinnehåll
Kursen är uppbyggd kring tre moment, som vardera omfattar 5 poäng, 3 poäng respektive 2 poäng.

1. Sexuell identitetsutveckling i ett livsperspektiv, 5p.
I detta moment behandlas sexualitetens betydelse för människan ur psykologiska och genusteoretiska perspektiv med fokus på nutida sociala och kulturella sammanhang. I kursen betonas forskning och teorier om sexualitet, subjektivitet och identitetsskapande i ett livsperspektiv. Några centrala områden som behandlas är: Kropp, sexualitet, hälsa och heteronormativitet.

2. Sexualitet som tema i professionella sammanhang, 3p.
I detta moment behandlas frågor rörande sexuell normalitet och avvikelse. Det ska handla både om hur sociala och kulturella normer definierar normalitet och avvikelse, och om hur dessa frågor tas upp, bedöms och bemöts i professionella sammanhang. Sexualitet i kliniska, rådgivande och pedagogiska sammanhang kommer att fokuseras.

3. Eget arbete, 2p.
Den studerande skall integrera sin tillägnade kunskap om sexualitetens betydelse för individen genom att göra ett individuellt skriftligt arbete som presenteras och diskuteras vid ett seminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Deltagande i grupparbeten och seminarier är obligatoriskt. Som komplement till dessa ges föreläsningar och individuella hemuppgifter.
Examination
Kursen examineras genom en sammanvägning av närvaro i och aktivt deltagande i obligatoriska moment, genomförandet av de individuella momenten samt fullgörande av ett eget skriftligt arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 poäng inom beteendevetenskapligt område
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Människans sexualitet
Human Sexuality
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HPTB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-12-15.