Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Människans sexualitet


, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPTB02
Mål
Kursinnehåll
Beskrivning: Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig kunskap och insikt i den betydelse sexualiteten har i människans identitetsutveckling, sett i ett livsperspektiv. Vidare syftar kursen till den studerande skall tillägna sig sådan grundläggande kunskap om mänskliga sexuella funktioner och disfunktioner som krävs för att kunna utbilda, informera och ge råd i sexuella frågor till individer och grupper.

Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Minst 120 p i för kursen relevant område t.ex med huvudämne i psykologi, pedagogik, omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande.

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Människans sexualitet
Human Sexuality
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HPTB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2005-12-15 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.