Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykoterapi 2, 60p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPTB01
Mål
Målet för utbildningen är att den studerande skall förvärva de fördjupade kunskaper och färdigheter i psykoterapi, som fordras för att kunna utöva psykoterapeutisk behandling på specialistnivå.

Utbildningen syftar till att den studerande skall
- integrera tidigare erfarenheter, teoretiska kunskaper, forskning, metod och praktisk tillämpning
- utveckla förmågan till kritisk analys och självständigt tänkande
- utveckla förmågan att kommunicera och förmedla egen kunskap och erfarenhet
-utveckla självkännedom och förmåga till egen konfliktbearbetning och problemlösning
- utveckla empatisk förmåga
- utveckla respekt för, och förmåga att förstå, vetenskapliga studier i psykoterapi
- utveckla sin personliga stil som terapeut

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna
- genomföra teoretiskt och empiriskt grundad bedömning av klienter (individer, familjer)
- utöva teoretiskt och empiriskt grundad behandling som självständig psykoterapeut, samt
- göra utvärderingar av psykoterapeutisk verksamhet
Kursinnehåll
Utbildningen är en påbyggnadsutbildning utöver den grundläggande psykoterapiutbildning
som t.ex. ingår i psykologexamen och specialistutbildning till psykiater eller barnpsykiater
(motsvarande tidigare "steg I"). Med denna kunskap som grund läses utbildningen med specialisering någon av tre olika huvudinriktningar. Vissa delkurser är gemensamma för alla inriktningar med avseende på omfattning och principiellt innehåll (Introduktion, Utveckling och identitet i ett livsperspektiv, Vetenskapsteori och psykoterapiforskning samt uppsatsarbete)
Även vid tillfällen när utbildning i flera inriktningar ges samtidigt läses vissa moment gemensamt (t ex etik).

Utbildningen löper på halvfart under sex terminer. De teoretiska studierna är upplagda i enlighet med synsättet för problembaserat lärande (PBL) och bedrivs parallellt med det kliniska arbetet. Stor vikt läggs vid att åstadkomma en integration av teoretiska och kliniska kunskaper / färdigheter.
Inom utbildningen sker patientarbete under handledning. Dessutom förutsätts att den
studerande utför minst två timmar terapeutiskt arbete (direkt patientarbete) i veckan på den
egna arbetsplatsen. Utbildningen omfattar dessutom teoretisk undervisning och ett
uppsatsarbete. Handledningen på det utförda klientarbetet sker inom ramen för utbildningen.

Utöver det minimum antal timmar egenterapi som ingår i behörighetskraven krävs att den
studerande i anslutning till utbildningen genomgår egenterapi enlighet med Socialstyrelsens
anvisningar 97-11-10. Anvisningarna tillhandahålls av Inst. för beteendevetenskap och Inst.
för hälsa och miljö. Egenterapin arrangeras av den studerande själv utanför utbildningens
ram.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen baseras på PBL-pedagogiska grunder vilket innebär att undervisningen består av basgruppsarbete, seminarier och metodövningar samt grupparbeten. Deltagarna kommer även att få arbeta i egna litteraturstudiegrupper. I momentet rörande diagnos ingår träning i intervjusamtal och diagnosinstrument. Närmare upplysningar finns i kursplanerna.

Förmåga att tillgodogöra sig engelskspråkig litteratur krävs.
Examination
Examination sker muntligt och/eller skriftligt, individuellt och/eller i grupp. Egenterapin examineras inte. För att få gå upp i examinationen krävs godkända praktiska moment under utbildningens gång, varför närvaro är obligatorisk på all undervisning.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Psykologutbildning enl 1982 års studieordning eller läkarutbildning med specialistutbildning i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri enl. 1985 års studieordning preciserad i målbeskrivning från 1996, eller socionomutbildning och annan motsvarande utbildning i människovårdande yrke om minst 120 poäng ( t ex sjuksköterska, präst), inkluderande en 10-poängsuppsats på minst C-nivå, samt tidigare genomgången statlig ”steg-1-utbildning”, eller utbildning som bedöms motsvara denna. Vidare skall den sökande därefter arbetat minst halvtid under 2 år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Den studerande måste under hela utbildningstiden ha tillsvidareanställning inom människovårdande yrken där psykoterapeutiska arbetsuppgifter ingår. Detta skall intygas av arbetsgivare/klinikchef eller motsvarande.

Den sökande skall också, antingen inom ramen för ovannämnda utbildningar eller på annat sätt ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut (50 individual- eller 120 grupptimmar) samt handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykoterapi 2
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPTB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C-D       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2003-09-17 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.