Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykoterapi 1, 30p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPTA06
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig en grundläggande kompetens i att bedriva psykoterapi under handledning.
Kursinnehåll
Grundläggande utbildning i psykoterapi ges med i huvudsak relationell psykodynamisk inriktning. Tyngdpunkten ligger på teorier och metoder som utvecklats inom det psykoanalytiska teorisystemet men stor vikt läggs också på ett generiskt (skolövergripande) perspektiv, grundat på modern psykoterapiforskning, där behandlingsrelationen sätts i fokus.
Andra psykoterapeutiska inriktningar och format presenteras. Kursen belyser också området ur ett genusperspektiv. Den ger vidare en orientering om etiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar samt anknyter till det aktuella forskningsläget inom psykoterapiforskning.
Även orientering om forskningsmetodik ingår.

Delkurs 1:Människans psykosociala utveckling i ett livs- och hälsoperspektiv, 4p
(Human psychosocial development in lifespan and health perspectives)

Den studerande ska utveckla kunskap om:
· individens psykologiska utveckling i ett livsperspektiv med tonvikt på barn och ungdom i en familjekontext.
· medvetna och omedvetna processer.
· vuxenlivets utvecklingsfaser.
· psykisk hälsa och ohälsa kan hänföras till individens utveckling.
· hur psykiska problems uppkomst kan vara relaterat till kön och genus.
· hur stress, trauman, konflikter och särskilda livsbetingelser kan bidra till utvecklandet av kriser och psykisk ohälsa.

Delkurs 2: Skolövergripande faktorer inom psykoterapi, 3p
(Common factors in psychotherapy)

Den studerande ska utveckla kunskap om:
· grundläggande och generella aspekter på psykoterapeutisk behandling.
· grundläggande psykoterapeutiskt förhållningssätt och om samspelet i behandlingsprocessen. Lära sig betydelsen av att etablera och vidmakthålla en relation.
· att reparera en behandlingsrelation.

Delkurs 3: Vetenskapsteori, etik, livsåskådning, genusaspekter, 2p (Philosophy of science, ethics, gender aspects)

Den studerande ska utveckla kunskap om:
· kunskaps-och vetenskapsteoretiska frågeställningar med relevans för psykoterapi och psykoterapiforskning.
· etiska frågor rörande behandlingsinsatser samt kunna regler och lagstiftning avseende behandlingsansvar,journalföring och sekretess.

Tema 4: Psykoterapeutiska teorier och metoder , 15p
(Psychotherapeutic theories and methods)

Den studerande ska utveckla kunskap om:
· grundläggande aspekter på psykoterapeutisk behandling med särskild tonvikt på Relationell psykodynamisk psykoterapi.
· psykoterapeutens betydelse för den psykoterapeutiska processens olika faser och för terapiutfallet.
· betydelsen av olika perspektiv på medveten och omedveten nivå.
· betydelsen av kontrakt,ramar och behandlingsbetingelser för behandlingsresultatet.
· olika psykoterapeutiska teorier samt central metodik i desamma.
· generella diagnostiska principer.

Delkurs 5: Individuellt fördjupningsarbete, 4p
(Individual thesis)

Den studerande ska skriva ett fördjupningsarbete med fokus på en psykoterapiinriktning med utgångspunkt från ett empiriskt material.

Delkurs 6 : Forskning och utvärdering i psykoterapi, 2p
(Psychotherapy research and evaluation)

Studenten ska orientera sig om aktuell psykoterapiforskning.
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen bedrivs som en distansutbildning med undervisning 2 heldagar i månaden och sträcker sig över fyra terminer. Utbildningen är delvis nätbaserad. Utbildningsformerna är baserade på PBL (problembaserat lärande).
Examination
Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga prov samt tillämpningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs ett aktivt deltagande i basgruppsarbetet enligt PBL och minst 80% aktiv närvaro vid undervisningstillfällena.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Examen på högskolenivå om lägst 120 poäng inkl C-uppsats samt pågående yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Dessa skall tydligt styrkas med intyg från arbetsgivare.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykoterapi 1
Psychotherapy
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HPTA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-09-15.