Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykoterapi 1

Psychotherapy 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPTA04
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva grundläggande teoretiska kunskaper i psykoterapeutiskt arbete.
Kursinnehåll
Kursen omfattar grundläggande teoretisk utbildning i psykoterapi med i huvudsak psykodynamisk inriktning. Tyngdpunkten ligger på teorier och metoder som utvecklats inom det psykoanalytiska teorisystemet men vikt läggs också vid ett ”common-factors”- perspektiv, där behandlingsrelationen sätts i fokus. Olika psykoterapeutiska format och förhållningssätt presenteras. Kursens innehåll belyses ur ett genus- och mångfaldsperspektiv och betydelsen av etiska ställningstaganden aktualiseras kontinuerligt i kursen.

Utvecklingspsykologi samt psykisk hälsa och ohälsa, 6 poäng
Developmental Psychology, Psychological Health and Unhealth

Individens utveckling studeras i ett livsperspektiv, med tonvikt på barn och ungdom i en familjekontext, och bildar utgångspunkt för förståelse av hur psykisk hälsa och ohälsa uppkommer och vidmakthålls. I termer av drifts- och objektrelationsutveckling studeras barnet från nyföddhetsperioden fram till adolescensen. Även vuxenlivets utvecklingsfaser berörs. Med utgångspunkt från personlighetsteori analyseras konflikt- och krisupplevelser samt uppkomsten av psykisk ohälsa.

Utrednings- och samtalsmetodik, 4 poäng.
Methodology of Investigation and Conversation

Inom detta moment får den studerande lära sig teoretiska grunder och metoder för att kunna genomföra utredande/diagnostiska och terapeutiska samtal med fokus på centrala områden som har betydelse för planering och genomförande av psykoterapeutiska samtal.

Behandling: Relationer, metoder och forskning, 10 poäng
Treatment: Relations, Methods and Research

Den studerande skall tillägna sig kunskap om hur man etablerar och vidmakthåller en förtroendefull och trygg arbetsallians samt lär sig den centrala betydelse denna har för behandlingsresultatet. Den studerande bekantar sig med en terapis generella faser med särskild tonvikt på hur inledning, genomarbetning och avslutning av en terapi kan se ut. Vidare skall den studerande tillägna sig kunskap om hur olika psykoterapeutiska interventioner kan användas vid olika faser i den psykoterapeutiska processen och i relation till olika klientgrupper. Inom detta moment orienteras de studerande om aktuell forskning inom psykoterapiforskningen samt om de etiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar som är relaterade till sådan forskning.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker huvudsakligen i mindre grupper, utifrån principer för problembaserat lärande (PBL). Utöver detta ges resursföreläsningar. I kursen ges också träning i genomförande och analys av utredande/diagnostiska och psykoterapeutiska samtal. All undervisning är obligatorisk.
Examination
Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga prov samt tillämpningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs ett aktivt deltagande i basgruppsarbetet och minst 80% närvaro vid undervisningstillfällena.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs examen på högskolenivå om lägst 120 poäng samt yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Dessa skall tydligt styrkas med intyg.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykoterapi 1 Psychotherapy 1
Psychotherapy 1
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPTA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1999-04-29 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.