Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologisk konsultation, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSD08
Mål
Kursen syfte är att den studerande ska förvärva kunskaper om och färdigheter i
· konsultativt förhållningssätt
· arbetsprocessen i psykologisk fallkonsultation
· konsultation som professionell arbetsmetod i olika typer av organisationer och verksamheter
· analys av egna förklaringsmodellers inverkan på den konsultativa processen
· forskning och utvärdering av konsultativt arbetssätt

Kursinnehåll
Kursen ger en översikt av olika konsulttraditioner med fokus på grundläggande modeller och begrepp inom psykologisk konsultation. Konsultens relation till konsultanden, konsultandens relation till klienten, samt förutsättningar för deras rollrelationer analyseras. Konsultationsprocessen kommer att studeras från uppbyggande av kontakt med konsultandorganisationen, upprättande av jämställd yrkesrelation och kontraktsformulering till genomförande och avslutning. Organisatoriska förutsättningar och influens av olika förklaringsmodeller kommer att behandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och hemuppgifter.


Examination
Aktivt deltagande i seminarierna samt individuell skriftlig examinationsuppgift som examineras vid ett seminarium.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Lägst kandidatexamen, inklusive c-uppsats i psykologi eller motsvarande, samt pågående yrkesverksamhet med konsultativa arbetsuppgifter mot personal som arbetar med klienter. Arbetsuppgifternas art skall tydligt styrkas med intyg från arbetsgivare.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologisk konsultation
Psychological consultation
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HPSD08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2005-12-12 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.