Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledning av professionella , 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSD06
Mål
Genom kursen ska den studerande fördjupa sina kunskaper om:
. handledning som stöd för professionella utvecklingsprocesser
· forskning och teori om professionella möten och professionsutveckling
· etik i professionella möten
Kursinnehåll
Kursen är avsedd att ge fördjupade teoretiska kunskaper
om professionella möten som syftar till att stödja andra personer i deras arbete. I kursen behandlas vidare forskning och teorier om professionella möten, professionella utvecklingsprocesser samt hur man genom ett etiskt och personligt förankrat professionellt förhållningssätt kan stödja andra människor i deras professionsutveckling.
Samspelet mellan teori och de studerandes egen praktik belyses genom att de studerande i grupp får konsultation på egna pågående handledningsuppdrag.
Undervisning/Arbetsformer
Seminarier, föreläsningar, konsultation på eget pågående handledningsuppdrag samt hemuppgifter som redovisas under kurstiden.
Examination
Aktivt deltagande i seminarier och handledning, redovisning av hemuppgifter samt individuell hemtentamen i form av en uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, högskoleexamen med psykologi på C-nivå eller motsvarande
samt pågående yrkesverksamhet inom hjälparyrken (exempelvis psykologer, socionomer, lärare, etc) med handledande uppgifter mot personal.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledning av professionella
Supervision of professional helpers
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HPSD06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2004-06-21 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.