Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forskningsmetodik
, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSD05
Mål
Syftet med kursen är att de studerande skall fördjupa sina kunskaper i forskningsmetodik och arbeta fram en undersökningsplan för ett vetenskapligt arbete inom ämnet psykologi.
Kursinnehåll
I kursen behandlas forskningsprocessens olika delar, från formulering av frågeställning till framställningen av en vetenskaplig uppsats. Undersökningsdesign och urval diskuteras utifrån olika kunskaps- och vetenskapsteoretiska paradigm och relateras till metodologiska ansatser. I kursen fördjupar och utvidgar de studerande sin grundläggande metodologiska kunskaper om och färdigheter i kvantitativa och kvalitativa metoder med särskild relevans för forskning inom tillämpad psykologi. Den statistiska delen innebär i huvudsak behandling av multivariata beräkningar men ger också en kortfattad repetition av univariata beräkningar. Inom den kvalitativa delen behandlas beskrivande, tolkande och teorigenererande ansatser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och arbete i mindre grupper.
Examination
Examination sker genom att de studerande individuellt presenterar en skriftlig, självständigt genomförd undersökningsplan.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs legitimation som psykolog samt minst tre års yrkesverksamhet som psykolog på minst halvtid.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forskningsmetodik
Reseach Methodology
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSD05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-09-08