Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapligt arbete
, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSD04
Mål
Syftet med denna kurs är att de studerande skall utveckla sin förmåga att självständigt planera, genomföra och rapportera en undersökning.
Kursinnehåll
Den studerande skall självständigt välja, avgränsa och definiera ett psykologiskt problemområde. Utifrån detta skall den studerande göra en undersökningsdesign där det framgår hur val av undersökningsgrupp, undersökningsmetoder och sätt att rapportera studien gjorts. Studien skall genomföras och presenteras skriftligt i en uppsats som muntligt skall försvaras vid ett seminarium. Den studerande skall också läsa, kritiskt granska och ge återkoppling på ett annat arbete inom kursens ram.
Undervisning/Arbetsformer
Eget självständigt uppsatsarbete samt handledning enskilt och i grupp
Examination
Det vetenskapliga arbetet behandlas i seminarium. Forskningsrapporten skall följa APA-manualen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs legitimation som psykolog samt minst tre års yrkesverksamhet som psykolog på minst halvtid och, vid kursstart, slutförd kurs Forskningsmetodik, 5p på magisternivå eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapligt arbete
Scientific Research and Documentation
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSD04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2003-09-08 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.