Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSD01
Mål
Kursen avser att vidare fördjupa de teoretiska och meto-dologiska kunskaperna inom något av psykologins områden samt ge fortsatt egen erfarenhet av forskningsarbete.
Kursinnehåll
Specialkurs, 7 poäng

I samråd med examinator väljs litteratur från ett av psykologins områden där studentens uppgift är att belysa centrala problemfrågeställningar inom området och hur man metodologiskt gått tillväga för att lösa dessa.

Vetenskapsteori, 3 poäng

Avsnittet syftar till att ge de studerande en överblick över kunskaps- och vetenskapsteoretiska paradigm och dess tillämpning inom ämnet psykologi.

Uppsats, 10 poäng

De studerande skall självständigt välja, avgränsa och definiera ett psykologiskt problem och belysa det med adekvat metod. Arbetet kan utgöra en utvidgning på momentet Uppsats på Psykologi 3 (eller motsv). Arbetet skall presenteras skriftligt och försvars muntligt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen äger rum i form av seminarier, hand-ledning och uppsatsarbete.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Självständiga arbeten redovisas enskilt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Psykologi 1, 2 och 3 om vardera 20 poäng (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 4
Psychology 4
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSD01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1993-06-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.