Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSC03
Mål
Den studerande skall förvärva fördjupade teoretiska kunskaper inom något av psykologins problemområden och därtill hörande metoder samt erfarenhet av forsknings- eller utvecklingsarbete.
Kursinnehåll
Metod 2, 5 poäng
(Empirical Methods)

I Metod 2 ska den studerande fördjupa och utvidga den metodologiska bas som inhämtats i metod 1, vad beträffar dels statistiska metoder, dels kvalitativt arbetssätt.

Detta innebär att den statistiska delen i huvudsak behandlar multivariata analyser. I det kvalitativa inslaget analyseras egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. I detta andra metodblock ges kvalitativa metoder en mer framträdande och detaljerad behandling. Inom ramen för kursen görs praktiska tillämpningar, dels av statistiken (t ex datorövningar), dels användandet av olika kvalitativa metoder.

Uppsatsförberedande kurs, 5 poäng
(Preparatory Course for Thesis in Psyhology)

Delkursen syftar till att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap kring de frågeställningar som omger ett vetenskapligt arbete. Exempel på olika psykologiska forskningsansatser och forskningsområden belyses. Vidare behandlas olika vetenskapliga presentationsformer.

Uppsats, 10 poäng
(Thesis)

Momentet syftar till att de studerande genomför en studie där psykologisk teori och empiriska data används. De studerande skall skriftligt presentera uppsatsen och muntligt försvara densamma.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och/eller diskussionsseminarier samt uppsatsarbete två och två under handledning.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatoriska.

En uppsats skall presenteras och muntligen försvaras vid ett öppet seminarium. Den studerande skall även opponera på annans uppsats och aktivt delta i minst ytterligare tre seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Psykologi 1 (motsv.) och godkänd Psykologi 2 varav minst 5 poäng metod ska ingå i någon av nämnda kurser (motsv.).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 3
Psychology 3
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-21   Kurskod: HPSC03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2004-01-27 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.