Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSC03
Mål
Den studerande skall förvärva fördjupade teoretiska kunskaper inom något av psykologins problemområden och därtill hörande metoder samt viss egen erfarenhet av forsknings- eller utvecklingsarbete. Kursen utgör grund för Psykologi 4, 61-80 p.
Kursinnehåll
Metod 2, 5 poäng
(Empirical Methods)

Metod 2 fördjupar och utvidgar den metodologiska bas som inhämtats i metod 1, dels vad beträffar tillgängliga statistiska metoder, dels det kvalitativa arbetssättet.

Detta innebär att den statistiska delen i huvudsak behandlar multivariata beräkningar. I det kvalitativa inslaget analyserar man egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. I detta andra metodblock ges kvalitativa metoder en mer framträdande och detaljerad behandling. Inom ramen för kursen ges också en rad praktiska tillämpningar, dels av statistiken (t ex datorövningar), dels användandet av olika kvalitativa metoder.

2.2 Specialkurs, 5 poäng
(Design)

Kursdelen syftar till att ge fördjupad kunskap kring de frågeställningar som omger ett vetenskapligt arbete. Exempel på olika psykologiska forskningsansatser och forskningsområden kommer att belysas. Vidare kommer olika vetenskapliga presentationsformer att behandlas.

2.3 Specialarbete, 10 poäng
(Thesis)

Avsnittet syftar till att de studerande självständigt eller i grupp skall välja, avgränsa och definiera ett psykologiskt problem och belysa det med adekvat metod. Den studerande skall skriftligt presentera specialarbetet och muntligt försvara detsamma.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och/eller diskussionsseminarier samt uppsatsarbete under handledning.
Examination
Kursen examineras skriftligt och muntligt. Närvaro vid seminarier och gruppövningar är obligatorisk. En uppsats skall presenteras och muntligen försvaras vid ett öppet seminarium. Den studerande skall även opponera på annans uppsats och aktivt delta i minst ytterligare tre seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången och godkänd Psykologi 1 (1-20 poäng) samt genomgången och godkänd Psykologi 2 (21-40 poäng) (motsv) varav minst 5 poäng metod ska ingå i någon av nämnda kurser (motsv.).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 3
Psychology 3
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSC03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1997-10-30