Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSB10
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper i kognitiv utvecklingspsykologi och gruppsykologi, samt grundläggande kunskaper och färdigheter i forskningsmetodik.
Kursinnehåll
Kognitiv utvecklingspsykologi, 5 poäng
Cognitive Development

Syfte:
Efter slutförd delkurs ska den studerande kunna
- redogöra för centrala teorier, modeller, metoder och forskningsresultat inom kognitiv utvecklingspsykologi,
- förklara beteenden och hur de utvecklas utifrån kognitiva teorier,
- jämföra olika förklaringar av samma fenomen och kunna diskutera kritiskt kring sådana skillnader,
- redogöra för hur kognitiva förmågor förändras över livscykeln samt individuella skillnader och avvikelser i kognitiv utveckling,
- resonera kritiskt kring barns och äldres förmågor i relation till de krav som ställs i ett föränderligt samhälle.

Delkursen behandlar
- prenatal och postnatal tidig kognitiv utveckling,
- utvecklingspsykologiska avvikelser,
- minne och kognition hos barn och äldre,
- utveckling av social kognition.

Gruppsykologi, 5 poäng
Small group psychology

Syfte:
Efter slutförd delkurs ska den studerande kunna:
- redogöra för den dynamiska gruppsykologin, dess historiska utveckling och grundläggande antaganden,
- beskriva små grupper i arbete och utbildning, deras struktur och process, samt förklara hur irrationella gruppfenomen uppkommer och kan påverka individer, grupper och system,
- tillämpa teorier och forskningsfynd inom området och knyta dem till olika fenomen i dagens samhälle.

Delkursen behandlar
- arbetsgruppens och utbildningsgruppens psykologi,
- irrationella psykologiska fenomen i grupper,
- exempel på gruppsykologiska fenomen i dagens samhälle.


Metod, 5 poäng
Research Methods

Efter slutförd delkurs ska den studerande kunna
- formulera problem på ett vetenskapligt sätt samt kunna välja och på ett korrekt sätt använda adekvata kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka olika problemställningar,
- motivera val av metod för olika problem,
- analysera, tolka och dra slutsatser av resultaten och kunna kommunicera dessa i skrift på ett vetenskapligt sätt,
- bedöma och kritiskt diskutera reliabilitet och validitet hos empiriska undersökningar.

Delkursen behandlar
- vetenskaplig metod och experimentell design,
- kontrollåtgärder,
-mätning, skalnivåer, reliabilitet och validitet,
- etiska överväganden i forskning,
- deskriptiv statistik, standardpoäng, korrelation och prediktion,
- inferensstatistik, sannolikhetslära, hypotesprövning, populationer och stickprov,
- samplingsfördelning, z-test, oberoende och beroende t-test,
- power och förklarad varians,
- icke-parametrisk statistik, chi2-test,
- kvalitativ metodik,
- beskrivning respektive tolkning av beteenden och händelser
- olika typer av observationer och intervjuer,
- fältanteckningar, intervjuguide och observationsschema,
- frågeformat och intervjuteknik, interbedömarreliabilitet.

Uppsats, 5 poäng
Essay

Efter slutförd delkurs ska den studerande i grupp kunna
- utforma, genomföra, tolka och rapportera en empirisk studie inom något av psykologins delområden.

Delkursen behandlar
- experiment, fältstudier, korrelationsstudier och fallstudier,
- survey och samplingsmetodik, enkätkonstruktion,
- vetenskaplig rapportering.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Betoningen ligger på former som stimulerar studenterna att själva söka kunskap, individuellt och i grupp.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Skriftlig individuell examination samt examination i form av inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp. De avslutande uppsatsen examineras skriftligen och seminariebehandlas.

Betyget på uppsatsen baseras på en sammanvägning av uppsatsens kvalitet samt kvaliteten på försvar och opposition, där uppsatsen viktas tyngst.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet genomgången Psykologi 1 eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 2
Psychology 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: HPSB10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2007-01-22.