Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Gruppsykologi
, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSB08
Mål
Fokus är på olika former av nätbaserade grupper och nätverk. Kursen syftar till att de studerande skall förvärva kunskaper i hur sådana grupper etableras, utvecklas och avvecklas.
Kursinnehåll
I kursen behandlas olika perspektiv på samspelet mellan individ och grupp i olika samhälleliga kontexter med fokus på hur grupper etableras, utvecklas och förändras/avvecklas. I kursen studeras interaktion inom och mellan grupper, normer, roller, ledarskap/följarskap samt konflikter i grupp. I denna kurs är fokus på hur detta tar sig uttryck i datorbaserade grupper och nätverk, t.ex. distansutbildningsgrupper.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs på distans och förutsätter aktivt deltagande i diskussioner på nätet. Deltagarna kommer att träffas i Linköping vid två tillfällen under kursen.
Examination
Kursen examineras dels genom inlämnande av skriftliga bidrag, individuellt och i grupp; dels genom att varje deltagare ger återkoppling på andra deltagares arbeten. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i vissa obligatoriska moment som meddelas vid kursstart.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 poäng i psykologi, pedagogik eller motsvarande beteendevetenskaplig kompetens. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Gruppsykologi
Group Psychology
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSB08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-04-22