Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Existentiell Psykologi

, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSB07
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall tillägna sig de filosofiska och psykologiska grunderna för den existentiella psykologin samt dess praktiska tillämpning. Särkilt studeras den existentiella psykologins relevans för bemötande av personer utsatta för livskriser, utbrändhet, sorg och
trauman.
Kursinnehåll
I kursen behandlas filosofiska perspektiv och psykologiska teorier och metoder med relevans för den existentiella psykologin. Kursen behandlar frågor om autenticitet, mening och meningsskapande, ensamhet och samvaro, förluster och sorg, död och döende, förhållandet kropp och själ. Teorier och modeller appliceras i kursen på frågor om bemötande av personer som befinner sig i stress, kris och utbrändhet.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges inom ramen för nätuniversitetet, vilket innebär att kursen ges på distans och förutsätter aktivt deltagande i diskussioner på nätet. Två fysiska studietillfällen planeras, ett i början och ett i slutet av kursen.
Utbildningen bedrivs enligt principer för problembaserat lärande (PBL), vilket innebär arbete med utgångspunkter i fall och vinjetter.
Examination
Kursen examineras genom inlämnande av skriftliga bidrag, individuellt och i grupp. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i vissa obligatoriska moment som meddelas vid kursstart.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Pågående yrkesverksamhet inom människovårdande verksamhet som skall styrkas med intyg. Minst 20 poäng i psykologi, pedagogik eller motsvarande beteendevetenskaplig kompetens.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Existentiell Psykologi
Existential Psychology
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSB07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2003-04-22 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.