Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSB05
Mål
Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper inom några av psykologins huvudområden och illustrera psykologins tillämpning på praktiska problem. Kursen syftar också till att ge studenten viss färdighets-träning i olika sätt att samla in och bearbeta empiriskt material, samt skapa medvetenhet om metodologiska möjligheter och begränsningar. Kursen utgör grund för Psykologi C, 41-60 poäng.
Kursinnehåll
Personlighets- och differentialpsykologi, 5 poäng
(Personality and Differential Psychology)

Kursen behandlar olika sätt att beskriva och förklara mänskligt beteende, känslor och tankar. Teorier med utgångspunkt i biologiska, social-psykologiska, psykoanalytiska, humanistiska och inlämnings- och kognitionspsykologiska perspektiv fokuseras. Differentialpsykologiskt studeras skillnader mellan människor utifrån bl a kön, grupptillhörighet och ålder.

Inom kursens ram tränas också metoder för personlighetsobservation och bedömning samt studeras olika personlighetstest.

Klinisk psykologi, 5 poäng
(Clinical Psychology)

Kursen behandlar uppkomst, struktur och behandling av problem- och avvikande beteende utifrån biologiskt, psykoanalytiskt, humanistiskt psykologiskt, inlärningsteoretiskt och kognitionspsykologiskt perspektiv. Metoder: intervju, test och experiment.

Metod, 5 poäng
(Research Methods)

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i kvantitativ och kvalitativ metod samt färdigheter i olika sätt att samla in och bearbeta empiriskt material. Syftet är också att de studerande skall nå insikt om kopplingen mellan problemformulering och val av metod samt medvetenhet om metodologiska möjligheter och begränsningar.

Projektarbete, 5 poäng
(Project)

Projektarbetet ger möjlighet att fördjupa kunskaperna i psykologi. Utgångspunkten är att formulera ett problem som sedan studeras och analyseras. Kursen innebär en tillämpning av de kunskaper och färdigheter som deltagarna tillägnat sig tidigare under Psykologi 1. Projektarbetet utförs i grupp och dokumenteras i form av en rapport.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier och gruppövningar. I undervisningen ingår gruppövningar med demonstrationer och/eller avslutande självständiga arbeten, enskilt eller i grupp.
Examination
Prov anordnas i regel i slutet av varje avsnitt och är normalt skriftliga. Deltagande i gruppövningar med demonstration och/eller avslutande självständigt arbete är obligatoriskt. Även för viss del av diskussions-seminarierna gäller obligatorisk närvaro.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Psykologi 1 med minst 15 poäng godkända motsv.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 2
Psychology 2
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HPSB05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PSA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 2002-05-17 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.