Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Psykologi 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Psykologi - PSA
Ämnesområde
  Kurskod   HPSA24
Mål
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha tillägnat sig en grundläggande förståelse av psykologin som vetenskapligt ämne och hur den kan tillämpas i olika sammanhang. Mer specifikt ska deltagarna:

- känna till centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom psykologin
- kunna ge exempel på centrala psykologiska fenomen och kunna förklara dessa utifrån relevanta teorier
- kunna tillämpa psykologiska teorier på specifika problem
- kunna resonera kring en fråga ur olika teoretiska perspektiv och jämföra dessa
Kursinnehåll
Kursen behandlar psykologin som ett enhetligt ämne med en spännvidd från neuropsykologi till socialpsykologi. Kursen består av fyra delkurser:

Psykologins grunder, 4 poäng
(Fundamentals of Psychology)
I delkursen behandlas psykologiämnets historia, vetenskapsteori och dess biologiska och humanistiska bas. Vidare ges en grundläggande orientering i psykologins forskningsmetodik.


Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 6 poäng
(Cognitive and Developmental Psychology)
I delkursen behandlas kognitiva förmågor såsom medvetande, uppmärksamhet, inlärning, minne, språk och tänkande, samt kognitiv, social och emotionell utveckling.


Personlighetspsykologi och klinisk psykologi, 5 poäng
(Personality and Clinical Psychology)
Delkursen behandlar personlighet, individuella skillnader, psykisk störning/sjukdom och psykologisk behandling.

Hälsopsykologi och socialpsykologi, 5 poäng
(Health Psychology and Social Psychology)
Delkursen behandlar centrala och klassiska hälso- och socialpsykologiska fenomen hos individer och grupper. Exempel på psykologiska fenomen är coping, stress, lydnad och konformitet. Under kursen kommer sådana begrepp att tillämpas på olika individuella och grupprelaterade mänskliga problem och kritiskt granskas utifrån ett kulturpsykologiskt synsätt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga prov och inlämningsuppgifter.
Seminarier och gruppövningar är normalt obligatoriska och kräver aktivt deltagande.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Psykologi 1
psychology 1
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HPSA24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Psykologi - PSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PSA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-04-27.